602 127 219

Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE SAINTBEST.PL

 

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

     1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.SAINTBEST.PL jest własnością:

Saintbest Marcin Świecicki

Ul.Massalskiego 17

25-635 Kielce

Regon 260342302, NIP 959-152-07-69

Tel. 0 602 127 219

 

     2. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym SAINTBEST.PL.

     3. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego SAINTBEST.PL produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

     4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

     5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

     6. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego SAINTBEST.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

     7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego SAINTBEST.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

     8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.

 

II. TRANSAKCJA

     1. Zamówienia w sklepie internetowym SAINTBEST.PL można dokonywać poprzez:

          - strony internetowe sklepu SAINTBEST.PL - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu

     2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

     3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości, Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

     4. Kupujący będzie informowany o statucie zamówienia pocztą elektroniczną.

     5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres saintbest@eranet.pl. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, firma SAINTBEST zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru firma SAINTBEST zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres firmy SAINTBEST.

     6. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

 

III. PŁATNOŚĆ

     1. W sklepie SAINTBEST.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

          - bezpośredni przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto firmy SAINTBEST.

          - Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę za zamówiony towar Kupujący zapłaci bezpośrednio doręczycielowi.

          - Płatność kartą kredytową lub bezpośrednio z konta bankowego za pośrednictwem systemu Pprzelewy24.pl.

     2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego lub płatności za pobraniem) lub pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl).

     3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

 

IV. DOSTAWA

     1. Czas wysyłki produktów wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i akceptacji formy płatności.

     2. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem usług Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS.

     3. W momencie przekazania towaru doręczycielowi Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową sklepu SAINTBEST.PL , oraz link w emailu potwierdzającym zamówienie.

     4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

     5. Koszt dostawy towaru uzależniony jest od wagi zamówionych produktów zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS.

 

V. GWARANCJA

     1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym SAINTBEST.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

     2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju produktu oraz producenta.

     3. Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z niektórymi towarem standardowo nie są podbijane.  

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

     1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem firmy SAINTBEST.

     2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres SAINTBEST, ul. Massalskiego 17, 25-635 Kielce. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu. Firma SAINTBEST  nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

     3. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego SAINTBEST.PL .
     4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu reklamowanego towaru, a o jej wyniku Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni. Jeżeli dotrzymanie powyższego terminu nie będzie możliwe Sklep Internetowy Saintbest.pl zawiadomi Zamawiającego o terminie rozpatrzenia reklamacji.

     5. Firma SAINTBEST ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
     6. Procedurę zwrotów i reklamacji opisano w dziale "Reklamacje i zwroty

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym SAINTBEST wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

     2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

     3. Złożenie zamówienia lub rejestracja w sklepie internetowym SAINTBEST.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SAINTBEST. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

     4. Firma SAINTBEST informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez firmę SAINTBEST dane osobowe, ich zmiany lub  całkowitego usunięcia z systemu.

     5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

     6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

     7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym SAINTBEST.PL oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

     8. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nie umieszczania w witrynie sklepu SAINTBEST.Pl treści o charakterze bezprawnym.

Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.saintbest.pl

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.saintbest.pl .

2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926) jest Usługodawca: Saintbest , Massalskiego 17, 25-635 Kielce, Polska

3. Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów Sklepu Internetowego, przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zakres i cel zbieranych danych

4. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych zbieranych w serwisie Usługodawcy oraz Sklepie Internetowym:
a. w celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji i sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku realizacji Zamówienia/Rezerwacji i/lub wizyty w Sklepie Internetowym;
b. w celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

5. W celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji Usługodawca zbiera następujące dane Klienta: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adresy: e-mail, zameldowania, dostawy, do wystawienia dokumentu księgowego, nazwa przedsiębiorcy oraz numer NIP, w przypadku przedsiębiorców.

6. W celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło.

7. Usługodawca oświadcza, że podanie danych wskazanych w punkcie 6 i 7 powyżej, oznaczonych w Sklepie Internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji lub rejestracji Konta Klienta.

8. Dane osobowe Klientów zbierane w celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji i sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz rejestracji Konta Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
a. sprzedaży Klientom Towarów oraz świadczenia Klientom usług, oraz ich dostawy Klientom,
b. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta,
c. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
d. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
e. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu Internetowego,
f. dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów,

9. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
a. marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
b. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter).

10. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu Internetowego dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Sklepu Internetowego, przez pliki Cookies.

11. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta ze Sklepem Internetowym w logach systemowych Sklepu Internetowego pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem Internetowym. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Sklepem Internetowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie Internetowym. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego.

12. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta.

Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze stron internetowych Sklepu Internetowego, które umożliwiają:
a. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
b. dostosowanie i optymalizację Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających ze Sklepu Internetowego,
c. tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego,
d. personalizację przekazów marketingowych,
e. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Internetowego.
W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego.
Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
W Sklepie Internetowym wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

13. Niektóre podstrony serwisu Sklepu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.


Prawa i obowiązki Usługodawcy

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

15. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym.

16. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji oraz skorzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności kurierom, ubezpieczycielom, Pośrednikom kredytowym/finansowym, Pożyczkodawcom, instytucjom finansowym.


Prawa i obowiązki Klienta

17. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres info@dafi-water-heater.com lub skorzystać z funkcji „Twoje konto” dostępne Sklepie Internetowym.

18. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: sklep@saintbest.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja” i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej, lub wysłać pisemną informacje na adres Usługodawcy o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

19. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie Internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

20. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Sklepu Internetowego wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu Internetowego.


Zabezpieczenie danych

21. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: sklep@saintbest.pl .